Regulamin Gabinetu Fizjoterapeutycznego

Rehabilitacja Izabela Szewczyk-Guz

 

 1. Podstawy prawne funkcjonowania

Prywatny Gabinet fizjoterapeutyczny funkcjonuje w ramach firmy Rehabilitacja Izabela Szewczyk-Guz w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póź. zm.)

Firma posiada wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów o nr 000000215692 z dnia 18 października 2019 r.

Uprawnienia zawodowe Fizjoterapeuty: Izabela Szewczyk-Guz mgr fizjoterapii PZWF 5546.

Fizjoterapeuta działa w oparciu o ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015 poz. 1994 z póź. zm.)

 

 1. Cele i podstawowe zadania

Firma Rehabilitacja Izabela Szewczyk-Guz jest prywatnym gabinetem fizjoterapii, jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia (fizjoprofilaktyka), przestrzeganie praw Pacjenta, świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta oraz rozwój i doskonalenie zawodowe personelu.

 

 1. Czas i miejsce świadczenia usług

Usługi są świadczone w gabinecie, który znajduje się w miejscowości Brzegi 193, 32-002 Węgrzce Wielkie.

Gabinet fizjoterapii jest otwarty od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu Pacjenta.

 

 1. Zasady rezerwacji i odwoływania wizyt

Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 604 21 24 22. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.

Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej jeden dzień wcześniej.

Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.

Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny wizyty. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.

Opłata za wizyty jest ustalana w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu i jest dokonywana gotówką lub przelewem.

 

 1. Organizacja i przebieg

Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.

Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.

Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie funkcjonalne, a na ich podstawie, określony zostanie cel i plan terapii.

Fizjoterapeuta ma prawo do:

– wglądu do dokumentacji medycznej dostarczonej przez pacjenta,

– wymagania od Pacjenta przeprowadzenia dodatkowych badań lub odmowy wykonania zabiegu,

– zmiany zaleceń w zakresie zleconych zabiegów w ramach skierowania od lekarza specjalisty.

Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:

– Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania,

– uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,

– podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta.

Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie. Pacjent podpisujący zgodę deklaruje pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów.

Zgoda Pacjenta potwierdza przyjęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za stan swojego zdrowia i przeprowadzone zabiegi oraz ich wszelkie następstwa.

 

 1. Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej

Firma Rehabilitacja Izabela Szewczyk-Guz prowadzi dokumentację świadczeń fizjoterapeutycznych oraz zapewnia ochronę danych osobowych  zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO).

Dokumentacja jest prowadzona w programie do elektronicznej dokumentacji medycznej FINEZJO – rekomendowanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Program spełnia właściwe standardy w zakresie zakresu przechowywanych danych medycznych oraz ich bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy Pacjent zwraca się o udostępnienie swojej dokumentacji medycznej, za pierwszym razem jest ona przekazywane bezpłatnie, przy kolejnych udostępnieniach naliczana jest opłata: 0,35 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona), 10 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

 

 1. Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
 • rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia,
 • pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
 • pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,
 • pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów,
 • wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

Do obowiązków Pacjenta należy:

 • zapoznanie się z regulaminem gabinetu,
 • przedstawienie aktualnego stanu zdrowia oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej (m.in.: USG, RTG, MRI) oraz skierowania na zabiegi, jeśli takie posiada,
 • podpisanie zgody na przeprowadzenie terapii,
 • informowanie Fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
 • przestrzeganie zaleceń Fizjoterapeuty dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas i po zabiegu,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • zgłaszanie się na zabiegi w stroju sportowym, umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.

 

Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Rehabilitacja Izabela Szewczyk-Guz.

 

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO udostępniany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty, jest także dostępny na stronie internetowej gabinetu: www.izabelaguz.pl.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18 października 2019 roku.